Marzec 28 2020 12:28:32
ZPP-P w Częstochowie
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

Nawigacja
· Strona główna
· O nas
· Kadra
· Poradnictwo zawodowe
· Badania i opinie
· Testy
· Dokumenty do pobrania
· Formularz kontaktowy
· Kontakt
· Klauzula informacyjna RODO

· Szukaj
Wiadomość

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
 
Powitanie
Witamy w Centrum Informacji Zawodowej!

Centrum Informacji Zawodowej to specjalistyczna poradnia, która zajmuje się poradnictwem szkolnym i zawodowym. Wyspecjalizowana kadra doradców zawodowych, psychologów i pedagogów zapewnia profesjonalną pomoc w aktywnym planowaniu przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Jeśli zastanawiasz się jak dobrze wybrać szkołę i zawód to dobrze trafiłeś.
Na tej stronie dowiesz się:
- co to jest poradnictwo zawodowe
- dlaczego warto umówić się na badanie indywidualne
- z jakich naszych usług możesz skorzystać na terenie swojej szkoły
- zbadasz swoje predyspozycje zawodowe
- dowiesz się więcej o szkołach, zawodach, kierunkach kształcenia.


     Zapraszamy !
Rekrutacja 2020

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów

Matura 2020: Konkrety, czyli jak wygląda i jak wypełnić arkusz maturalny, co można wziąć na salę, co jest obowiązkowe
Najprawdopodobniej każdy licealista, który niebawem przystąpi do matury zastanawiał się, jak ona właściwie wygląda. Odpowiedzi szukał u starszego rodzeństwa, rodziców albo w internecie. Owszem, wspomnienia starszych mogą być ciekawe i warte posłuchania, ale jest duże prawdopodobieństwo, że stan faktyczny sprzed kilku, bądź kilkunastu lat, uległ zmianie.
Wycieczka do Pyrzowic

Wycieczka w ramach wizyt studyjnych zorganizowana przez Cenrtum Informacji Zawodowej dla młodzieży z I LO im. Słowackiego.

Dzięki przychylności władz Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach uczniowie dowiedzieli się wielu interesujących i ciekawych rzeczy, byli w miejscach, w których mogą przebywać tylko uprzywilejowani goście. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa mogli poznać specyfikę pracy poszczególnych działów: terminal, check-in, płytę lotniska oraz jego infrastrukturę , zasady bezpieczeństwa, procedurę odprawy granicznej oraz kontroli podróżnego. Młodzież miała również możliwość zobaczyć sprzęt wykorzystywany na co dzień przez pracowników lotniska i przyjrzeć się ich pracy z bliska...

Pyrzowice


Kogo szukają pracodawcy?

Niestety, mówienie o „przyszłościowych kierunkach studiów” jest dosyć ryzykowne. Trudno bowiem przewidzieć z dużą dokładnością, jak będzie wyglądał rynek pracy za 5, 10, a tym bardziej 20 lat. Często mało wiarygodne są również listy „ciekawych kierunków studiów” lub rankingi „najlepszych kierunków. Dlaczego? Ponieważ dla każdego „ciekawe” lub „dobre” studia mogą oznaczać coś zupełnie innego.

Jacy kandydaci będą najbardziej poszukiwani przez pracodawców?

Klauzula informacyjna
zbiory informacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Częstochowie


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie:

- adres: ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa,

- tel. 34 362-24-24, tel.

- kom. 739-212-739,

- e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Inspektor ochrony danych

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych w zakresie działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Moniką Sławuta za pośrednictwem adresu e-mail:
iodms@sod.edu.pl lub nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.


Cel i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych danych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych przepisami prawa.

W przypadku danych osobowych dzieci/uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest to przede wszystkim udzielanie dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom pomocy psychologiczno– pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży zgodnie z zadaniami statutowymi.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę, bądź innych umów cywilnoprawnych.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przetwarza dane osobowe dzieci/uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e, lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełniania przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.

Przepisy te znajdują się w szczególności w:

· ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

· ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

· ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

· ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

· ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

· ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ,

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta Częstochowa, Sądy, Kuratorzy sądowi.

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne,
w szczególności: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Vulcan Sp. z o.o.

Okres przechowywania danych

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

· osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

· dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

· dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

· osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

· przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

· Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

· przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

· przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

· zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

· przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

g. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie –  w przypadku gdy:

· przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

h. prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt - w przypadku: powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.

Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Barber? Kto to taki?

Barber to współczesne wcielenie golibrody – to rzemieślniczy zawód z tradycjami sięgającymi XIX wieku, który ostatnio przeżywa swój renesans. Specjalnością barbera jest strzyżenie i golenie mężczyzn, dlatego przygotowanie do tego zawodu zakłada poznanie innych technik i zdobycie umiejętności odmiennych od tych niezbędnych w strzyżeniu damskim.

6 mitów na temat testów w doradztwie zawodowym

Testy w doradztwie zawodowym zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Sięgamy po nie chętnie w szkole podstawowej, przed wyborem studiów, przed zmianą pracy. Okazuje się jednak, że spotkanie z doradcą coraz częściej kojarzy się wyłącznie z wykonywaniem testów. Rodzic, który zapisuje dziecko na konsultację do mówi, że chce zapisać dziecko na testy; że przydałyby mu się jakieś testy, itp. Pokłada w nich wszelkie nadzieje. Wyobraża sobie, że to jedyna szansa na trafny wybór. Sugeruje się tym, że ta metoda jest często stosowana w szkołach czy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Testy są wszechobecne, zatem wybór szkoły ponadpodstawowej również musi wiązać się z testami. Zobaczmy, czy musi oraz czy w ogóle może?

Zawód: logistyk
Bardzo często pytacie kim jest logistyk i czym się własciwie zajmuje. Jeszcze kilkanaście lat temu mało, kto słyszał o profesji logistyka. Natomiast dzisiaj to jeden z najbardziej cenionych i pożądanych zawodów na rynku pracy. Czym zajmuje się osoba zatrudniona na danym stanowisku? Zawód logistyka to profesja niezwykle wymagająca i trudna do zdefiniowania. Można rozgraniczyć dany zawód na dwa typy- logistyka ds. bieżących i logistyka projektanta. W czym tkwi różnica?

Barometr zawodów

Sytuacja na rynku pracy to jeden z czynników wyboru zawodu. Zarówno uczniowie, jako najbardziej zainteresowani, ale także rodzice często pytają, gdzie można uzyskać rzetyelne informacje na ten temat.

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Bank informacji
· Limity punktowe do szkół ponadpodstawowych
· Informatory
· Informacje o zawodach
· Kierunki i specjalności szkolnictwa wyższego
· Charakterystyki oraz ścieżki dojścia do niektórych zawodów
· Charakterystyki zawodów
· Przydatne linki
· Szkoły ponadpodstawowe
· Wybierz studia
· Statystyki
· Archiwum
Co dalej po szkole podstawowej?
Czynniki trafnego wyboru zawodu
Dla Maturzystów
Studia - wszystko co trzeba wiedzieć
Projekty i przedsięwzięcia
Projekty i przedsięwzięcia
SYSTEM DORADZTWA
- Konferencja 25.09.2015r.
- Warsztaty 28.09.2015r.
- Zasady tworzenia WSDZ
- Materiały po spotkaniu z doradcami zawodowymi - 15.12.2015 r.
- Przykłady dobrych praktyk
- Szkolenie 26.04.2016r.
- Wokół Przyszłości Zawodowej uczniów - enauczanie
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Ankieta
Co sądzisz o nowej stronie?

Jest OK

Wymaga dopracowania

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.03 17,488,414 Unikalnych wizyt