Wrzesień 18 2021 14:27:32
ZPP-P w Częstochowie
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

Nawigacja
· Strona główna
· O nas
· Kadra
· Poradnictwo zawodowe
· Badania i opinie
· Dokumenty do pobrania
· Kontakt
· Klauzula informacyjna RODO

· Szukaj
Wiadomość

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
 
matura 2015!

Jaka będzie matura w roku 2015? Co ją wyróżnia i jak się do niej przygotować? Jakie warunki należy spełnić, żeby ją zdać?

Przepisy prawa określają zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym, zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego, dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz wzór świadectwa dojrzałości.

W lipcu 2013 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/15, z których każdy zawiera opis egzaminu/egzaminów z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z przykładowymi rozwiązaniami.

Osoby zdające egzamin dojrzałości w 2015 roku będą musiały zdać – tak jak dotychczas – trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego i z matematyki. Egzaminy te będą przeprowadzane tylko na poziomie podstawowym. Maturzyści będą musieli przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Obecnie maturzysta może, ale nie musi, przystąpić do egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Od roku 2015 maturzysta będzie miał obowiązek przystąpić do – co najmniej jednego – pisemnego egzaminu z grupy przedmiotów dodatkowych, które zdawane będą tylko na poziomie rozszerzonym. W grupie tych przedmiotów są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, języki obce nowożytne, a także matematyka i język polski. Z dotychczasowej grupy przedmiotów dodatkowych usunięto wiedzę o tańcu.

Absolwent - oprócz obowiązkowego przedmiotu dodatkowego - ma również prawo przystąpić do nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od typu szkoły. Nie zależy również od tego, jakich przedmiotów absolwent uczył się w zakresie rozszerzonym.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.Wybierając określony język obcy, należy przystąpić do tego samego języka zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy. Każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, będzie mógł przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Od 2015 roku egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę. Zamiast przedstawiania przygotowywanych wcześniej prezentacji zdający będzie losował zadanie, w którym polecenie odnosić się będzie do tekstów kultury, np. wiersza, tekstu popularnonaukowego czy obrazu. Będzie miał 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. Na własną wypowiedź otrzyma 10 minut, kolejne 5 minut będzie trwała rozmowa z egzaminatorami. Wprowadzenie nowej formuły egzaminu ustnego z języka polskiego wynika z faktu, że coraz łatwiej można było nabyć gotowe prezentacje.

Bezpośrednią przyczyną modyfikacji egzaminu maturalnego była zmiana podstawy programowej, celów kształcenia i szczegółowych wymagań. Egzamin sprawdzać będzie to, w jakim stopniu absolwenci potrafią posługiwać się wiedzą, czy przyjmują właściwy tok rozumowania, potrafią uzasadnić, wyjaśnić, udowodnić przyjęte tezy. Zdający na egzaminach zetkną się z zadaniami dotyczącymi eksperymentów, stawianiem hipotez i ich weryfikacją, wnioskowaniem i krytyczną analizą tekstu. Podstawa programowa zawiera wymagania ogólne (cele kształcenia) i wymagania szczegółowe – sformułowane w języku umiejętności, które stają się podstawą budowy zadań egzaminacyjnych. Zadania w arkuszach egzaminacyjnych mogą odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych: etapu III (gimnazjum), etapu II (szkoła podstawowa kl.: IV-VI).

Nastąpi zmiana sposobu oceniania z analitycznego na holistyczny. Przyznanie kolejnych punktów będzie informowało o zbliżeniu się do pełnego rozwiązania. Schemat oceniania w podejściu holistycznym zawiera przykłady wielu metod rozwiązania, ze wskazaniem punktów krytycznych (pełne rozwiązanie, pokonanie zasadniczej trudności, brak sukcesu).

Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadectwa dojrzałości będzie uzyskanie minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych z polskiego i języka obcego oraz pisemnego z matematyki (maturzyści ze szkół dla mniejszości także z egzaminów z języka ojczystego) oraz przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wynik z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służyć będzie tylko rekrutacji na studia.

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE. Absolwent jest zwolniony również wówczas, gdy jest laureatem lub finalistą olimpiady z przedmiotu, który nie był nauczany w szkole, którą ukończył. Absolwent, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej może, nie później niż na 2 tygodnie przez egzaminem maturalnym, złożyć wniosek o wprowadzeniu zmiany w deklaracji w zakresie danego przedmiotu, w tym zmiany języka obcego nowożytnego lub zmiany poziomu języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji.

Od roku 2015 wprowadzona zostanie dodatkowa forma przedstawienia wyniku maturalnego.Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego będą wyrażone w procentach i na skali centylowej, czyli oprócz uzyskania informacji o wyniku procentowym, każdy maturzysta dowie się, ile procent uczniów uzyskało taki sam lub gorszy wynik, co pomoże uczelniom w bardziej obiektywnej rekrutacji osób, które pisały egzamin w różnych latach, a więc o innym stopniu trudności.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich dobrze oceniła wprowadzane zmiany, podkreślając konsekwentne dążenie systemu oświaty do poprawy jakości wykształcenia absolwentów szkół średnich. W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej CKE rektorzy piszą, że według nich zaprezentowana w przedłożonych informatorach forma matury istotnie przyczyni się do tego, że młodzież przekraczająca progi uczelni będzie lepiej przygotowana do podjęcia studiów wyższych.

UWAGA!

Drogi Maturzysto, musisz pamiętać o regułach obowiązujących podczas egzaminów pisemnych:

§ każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku,

§ na stolikach znajdują się tylko arkusze, karty odpowiedzi i przybory pomocnicze, których lista zostanie podana w komunikacie dyrektora CKE,

§ obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej oraz innych materiałów i przyborów niż wymienione w komunikacie,

§ absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, tzn. tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu maturalnego.

Pamiętaj, jeżeli zespół nadzorujący egzamin zauważy na sali egzaminacyjnej niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, wniesienie lub korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego, materiałów i przyborów niedopuszczonych, zakłócanie przebiegu egzaminu, dyrektor szkoły ma prawo przerwać i unieważnić egzamin.

Unieważnienie egzaminu może nastąpić również podczas sprawdzania i oceniania prac w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, czyli np. plagiatu, bądź stwierdzenia występowania w pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego zdającego. Unieważnienie egzaminu skutkuje tym, że można do niego przystąpić po raz kolejny dopiero za rok.

Pamiętaj o terminach złożenia deklaracji maturalnej, zarówno wstępnej (30 września), jak i ostatecznej (7 lutego).

Czeka Cię wiele pracy, ale wierz mi, warto. Maturze zawsze towarzyszą silne emocje. Jednak im lepiej będziesz przygotowany, tym mniejszy stres. Wysiłek się opłaci, gdyż wysoki wynik egzaminu maturalnego zapewni Ci dalszą przyszłość na wymarzonym kierunku kształcenia i wymarzonej uczelni.

A na sto dni przed maturą? Oczywiście studniówka – wydarzenie, które w wyjątkowy sposób zaakcentuje wagę egzaminu maturalnego, wskazując zbliżający się koniec ważnego etapu w życiu, symboliczne wyjście z dzieciństwa, zmianę statusu społecznego, przejście do dorosłości. A potem już tylko kwitnące kasztany i …

Życzymy powodzenia!

 

Bank informacji
· Limity punktowe do szkół ponadpodstawowych
· Informatory
· Informacje o zawodach
· Przydatne linki
· Szkoły ponadpodstawowe
· Statystyki chętnych w naborze do szkół ponadpodstawowych
Co musi wiedzieć każdy ósmoklasista?
· Harmonogram rekrutacji
· Kalkulator punktów
· Czynniki trafnego wyboru zawodu
· Strona naboru elektronicznego Vulcan
· Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - prezentacja
Padlet
· Padlet szkoła podstawowa
· Padlet liceum ogólnokształcące
· Padlet technikum i szkoła branżowa
Dla Maturzystów
Informatory o szkołach wyższych
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Ankieta
Co sądzisz o nowej stronie?

Jest OK

Wymaga dopracowania

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.01 49,431,051 Unikalnych wizyt