Formy pomocy dla młodzieży
Dodane przez admin dnia Marzec 25 2009 12:18:43
I. Doradztwo zawodowe - gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o:
-rynku pracy, -trendach rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnieniu,
-wykorzystaniu posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
-możliwościach kształcenia uczniów niepełnosprawnych, z problemami emocjonalnymi oraz niedostosowanych społecznie, -instytucjach i organizacjach wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, -przeciwwskazaniach zdrowotnych w zawodach,
-sieci szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz wyższych w regionu i kraju,
-zasadach naboru do szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz wyższych,
-programach edukacyjnych w Unii Europejskiej.

II. Orientacja szkolna i zawodowa:
-poznawanie różnorodnych zawodów,
-poznawanie swoich predyspozycji i uzdolnień pod kątem wyboru zawodu,
-poznawanie różnorodnych ścieżek edukacyjnych prowadzących do zdobycia zawodu,
-poznawanie sytuacji na rynku pracy.

III. Aktywne zachowania na rynku pracy:
-autoprezentacja, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, sposoby poszukiwania pracy.
IV. Zachowania przedsiębiorcze młodzieży na rynku pracy:
-rozpoznawanie i kształtowanie zachowań przedsiębiorczych,

V. Przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół:
-udostępnianie informacji o potrzebach lokalnego i krajowego rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych, -udostępnianie informacji o możliwościach dalszego kształcenia, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji oraz możliwościach przekwalifikowania się.

VI. Rynek pracy w Unii Europejskiej dla absolwentów szkół: -udzielanie informacji nt.: rynku pracy w UE, możliwościach pracy, ścieżkach edukacyjnych i możliwościach uzyskania kwalifikacji w UE.

VII. Pomoc w planowaniu kariery szkolnej i zawodowej uczniom przewlekle chorym i niepełnosprawnym.

VIII. Pomoc w wyszukiwaniu miejsc nauki uczniom nie uczącym się i nie pracującym.

IX. Pomoc w wyszukiwaniu miejsc praktycznej nauki zawodu.

X. Wspomaganie kariery szkolnej i planowania kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia poprzez:
-ocenę możliwości edukacyjnych uczniów w kontekście planowania i kształcenia kariery zawodowej,
-rozpoznawanie stylu uczenia się ucznia w kontekście planowania kariery szkolnej i zawodowej,
-doskonalenie metod i technik efektywnego uczenia się (zapamiętywania i szybkiego czytania),
-rozwijanie umiejętności myślenia twórczego,
-radzenie sobie ucznia ze stresem szkolnym i egzaminacyjnym,
-pomoc uczniom z niepowodzeniami szkolnymi.

OPINIE -dotyczące kształcenia ponadgimnazjalnego kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, -dotyczące uczniów, którzy chcą kontynuować naukę w ZSZ, a nie ukończyli 16 roku życia (niezbędna do podpisania umowy o pracę z organizatorem praktycznej nauki zawodu), -informacja o wynikach badań, predyspozycji zawodowych wydawana na wniosek zainteresowanego.
POMOC ŚWIADCZONA PRZEZ PORADNIĘ JEST NIEODPŁATNA
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych