Formy pomocy dla młodzieży
Dodane przez admin dnia Marzec 25 2009 12:18:43
I. Doradztwo zawodowe - gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o:
- rynku pracy,
- trendach rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnieniu,
- wykorzystaniu posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
- możliwościach kształcenia uczniów niepełnosprawnych, z problemami emocjonalnymi oraz niedostosowanych społecznie,
- instytucjach i organizacjach wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
- przeciwwskazaniach zdrowotnych w zawodach,
- sieci szkół ponadpodstawowych, policealnych oraz wyższych w regionu i kraju,
- zasadach naboru do szkół ponadpodstawowych, policealnych oraz wyższych,
- programach edukacyjnych w Unii Europejskiej.

II. Orientacja szkolna i zawodowa:
- poznawanie różnorodnych zawodów,
- poznawanie swoich predyspozycji i uzdolnień pod kątem wyboru zawodu,
- poznawanie różnorodnych ścieżek edukacyjnych prowadzących do zdobycia zawodu,
- poznawanie sytuacji na rynku pracy.

III. Aktywne zachowania na rynku pracy:
- autoprezentacja, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, sposoby poszukiwania pracy.

IV. Zachowania przedsiębiorcze młodzieży na rynku pracy:
- rozpoznawanie i kształtowanie zachowań przedsiębiorczych,

V. Przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół:
- udostępnianie informacji o potrzebach lokalnego i krajowego rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
- udostępnianie informacji o możliwościach dalszego kształcenia, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji oraz możliwościach przekwalifikowania się.

VI. Rynek pracy w Unii Europejskiej dla absolwentów szkół:
- udzielanie informacji nt.: rynku pracy w UE, możliwościach pracy, ścieżkach edukacyjnych i możliwościach uzyskania kwalifikacji w UE.

VII. Pomoc w planowaniu kariery szkolnej i zawodowej uczniom przewlekle chorym i niepełnosprawnym.

VIII. Pomoc w wyszukiwaniu miejsc nauki uczniom nie uczącym się i nie pracującym.

IX. Pomoc w wyszukiwaniu miejsc praktycznej nauki zawodu.

X. Wspomaganie kariery szkolnej i planowania kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia poprzez:
- ocenę możliwości edukacyjnych uczniów w kontekście planowania i kształcenia kariery zawodowej,
- rozpoznawanie stylu uczenia się ucznia w kontekście planowania kariery szkolnej i zawodowej,
- doskonalenie metod i technik efektywnego uczenia się (zapamiętywania i szybkiego czytania),
- rozwijanie umiejętności myślenia twórczego,
- radzenie sobie ucznia ze stresem szkolnym i egzaminacyjnym,
- pomoc uczniom z niepowodzeniami szkolnymi.

OPINIE
- dotyczące kształcenia ponadpodstawowego kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
- dotyczące uczniów, którzy chcą kontynuować naukę w szkole branżowej, a nie ukończyli 15 roku życia (niezbędna do podpisania umowy o pracę z organizatorem praktycznej nauki zawodu),
- informacja o wynikach badań, predyspozycji zawodowych wydawana na wniosek zainteresowanego.

POMOC ŚWIADCZONA PRZEZ PORADNIĘ JEST NIEODPŁATNA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych