INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KTÓRYCH WYMAGA SIĘ PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANÓW UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Dodane przez anetas dnia Czerwiec 01 2020 10:06:00

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W KTÓRYCH WYMAGA SIĘ PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANÓW UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może składać dokumenty do trzech szkół.

Uczeń uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły ponadpodstawowej.

 


Treść rozszerzona

A. Dokumentacja składana w szkole ponadpodstawowej:

- wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej,

-świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zawierające informacje o ewentualnych następujących osiągnięciach ucznia:

· ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

· uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy organizowanych na poziomie ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przez Kuratorów Oświaty,

· osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym,

· aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – wpisana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

-zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie – w przypadku wyboru przez ucznia technikum lub i/lub branżowej szkoły I stopnia,

-umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2010 r. – w przypadku wyboru przez ucznia, przyszłego pracownika młodocianego, nauki zawodu,

-opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinia lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego.

Ponadto w szczególnych przypadkach, orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

-opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia – dotyczy kandydatów z problemami zdrowotnymi,

-opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu – dotyczy uczniów, którzy nie ukończą 15 lat przed 1 stycznia 2021 r. i wybierają kontynuowanie nauki w szkole branżowej I stopnia oraz naukę u pracodawcy,

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający

w poradni psychologiczno-pedagogicznej – dotyczy uczniów z niepełnosprawnością,

-orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – dotyczy uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

-inne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

B. Kryteria rekrutacji

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

Ø liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej – max 100 pkt, (zasada obliczania punktów: 0,35 punktu za każdy uzyskany procent wyników egzaminu ósmoklasisty z jęz. polskiego i matematyki, 0,30 punktu za każdy procent uzyskany z języka obcego nowożytnego),

Ø liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z 4 (czterech) przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– max 72 pkt:

· obligatoryjnie dla wszystkich uczniów – ocena z języka polskiego i matematyki,

· pozostałe dwa przedmioty, z których oceny są uwzględniane w procesie rekrutacji ustala szkolna komisja rekrutacyjna, w zależności od typu szkoły i rodzaju klasy.

Obowiązująca punktacja za oceny:

- ocena celująca 18 pkt

- ocena bardzo dobra 17 pkt

- ocena dobra 14 pkt

- ocena dostateczna 8 pkt

- ocena dopuszczająca 2 pkt

Ø liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 28 pkt

Ø za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,

Ø za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt, za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

Ø za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, jednego tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,

Ø za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt, dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt, jednego tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt, jednego tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt,

Ø za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a/międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt, b/krajowym – przyznaje się 3 pkt, c/ wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt, d/ powiatowym- przyznaje się 1 pkt,

Ø w przypadku gdy uczeń ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu w zawodach wiedzy , artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt,

Ø w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego i matematyki, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i za oceny wyrażone w stopniu: a/ celującym – przyznaje się po 35 pkt, b/ bardzo dobrym – przyznaje się po 30 pkt, c/ dobrym – przyznaje się po 25 pkt, d/ dostatecznym – przyznaje się po 15 pkt, e/ dopuszczającym – przyznaje się po 10 pkt. Za ocenę z języka obcego nowożytnego przyznaje się: 30 pkt za ocenę celującą, 25 pkt za ocenę bardzo dobrą, 20 pkt za ocenę dobrą, 10 pkt za ocenę dostateczną, 5 pkt za ocenę dopuszczającą.

Przy przyjmowaniu do szkół ponadpodstawowych, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1/ uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku

kształcenia ze względu na stan zdrowia. Te problemy zdrowotne muszą być potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni

specjalistycznej,

2/ następnie uczniowie z rodzin, gdzie występuje:

-wielodzietność rodziny kandydata;

-niepełnosprawność kandydata;

-niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

-niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

-objęcie kandydata pieczą zastępczą.

C. Terminy związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych, w których wymaga się przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

prób sprawności fizycznej od 23 czerwca 2020r. do 7 lipca 2020r.(II termin do 30 lipca)

kompetencji językowych od 23 czerwca 2020r. do 7 lipca 2020r.(II termin do 30 lipca)

Podanie do wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 9 lipca 2020

II termin do 31 lipca 2020

Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (ew. kopie)

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

12 sierpnia 2020 r.

Termin wydania przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (technikum, BS I stopnia) skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze danej szkoły:

Od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia2020 r.

Termin złożenia potwierdzenia przez rodzica kandydata/pełnoletniego kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego (dot. technikum i BS I stopnia) zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia
praktycznej nauki zawodu:

od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. godz. 15.00

Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20 sierpnia 2020 r.

Adres strony elektronicznej rekrutacji: slaskie.edu.com.pl

Ósmoklasisto! Jeśli będziesz miał jeszcze jakieś pytania i wątpliwości, to dodatkowe informacje możesz uzyskać pod adresem:

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej; Częstochowa ul. Łukasińskiego 40, e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl tel: (34) 361-93-92; 533-377-180